A szövetségről

Etikai kódex

A VÁM, JÖVEDÉKI ÉS ADÓÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE

I. Fejezet

A KÓDEX HATÁLYA

A Kódex hatálya kiterjed:

–         Szövetségünk valamennyi tagjára,

–         A nem természetes személy tagok (tagszervezetek) képviseletében eljáró személyekre,

–         Szövetségünk választott tisztségviselőire és alkalmazottaira.

(A továbbiakban együtt: tag)

 

II. Fejezet

ALAPELVEK

 1. Szövetségünk a nyíltság, az átláthatóság, a becsületesség és a feddhetetlenség elveit alkalmazva jár el.
 2. Szövetségünk tagjai az ügyfeleiknek a tőlük elvárható szakmai segítséget megadják, segítséget nyújtanak jogaik érvényesítéséhez és kötelezettségeik teljesítéséhez. Tagjaink munkájukkal arra törekednek, hogy megbízóiknak a törvényességbe vetett bizalma az eljárások során töretlenül megmaradjon, erősödjön.
 3. Tagjaink kötelessége, hogy eljárásuk során felhasználjanak minden alkalmat a megbízóik érdekeinek védelmére, a fennálló törvények tiszteletére. Ennek érdekében minden megnyilatkozásukban érzékeltetik a jogállam, a jogrend iránti tiszteletet, segítik a megbízók önkéntes jogkövetését.
 4. Tagjaink nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely veszélyeztetheti a kötelezettségek betartását, nem vállalnak el olyan megbízást, amelyhez nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, illetve feltétellel, ha a kellő ismeret, tapasztalat szakértő, vagy más személy bevonásával sem pótolható.
 5. Tagjaink a gazdasági tevékenységüket a törvényes előírások keretein belül, a kölcsönös együttműködés szellemében és úgy kötelesek folytatni, hogy ne legyenek ellentétesek jelen Kódexben megfogalmazott üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az üzleti szokásokkal.
 6. Tagjaink a szakszerűen végzett szolgáltatás érdekében állandóan részt vesznek szakmai önképzésen, illetve képzésen, elsősorban a Szövetség által szervezett szakmai fórumokon. A Tag, illetve képviselőjének esetleges szakmai hibájának, etikai vétségének megítélésénél súlyosító körülmény, ha bizonyíthatóan elhanyagolta szakmai továbbképzését.
 7. Tagjaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy olyan jogvitában ne legyenek részesek, amely feltételezhetően hátrányos a Szövetség megítélésére és céljaira, és káros lehet a Szövetség által képviselt egy, vagy több tagra.

III. Fejezet

ETIKAI NORMÁK

 1. Az Alapelvek megsértésén túl etikai vétséget követ el az a Tag, aki/amely:
 • Az üzleti titkot az üzleti erkölcsbe ütköző módon megszerez, felhasznál vagy a titok birtokosának hozzájárulása nélkül – jogosulatlanul – mással közöl. Üzleti titok megsértésének minősül különösen valamely Tag megbízóinak névsorát megszerezve azt saját üzletköre bővítésére felhasználni, vagy más Taghoz érkező megbízásokat tisztességtelenül megszerezni.
 • A megbízó és más Tag jó hírnevét, hitelképességét vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós ténynek hamis színben való feltüntetésével vagy bármilyen egyéb módon megsérti, veszélyezteti. Ilyen cselekménynek minősül különösen a megbízó vagy Tag személyére, vállalkozói tevékenységére, az általa nyújtott szolgáltatásra vagy előállított termékre vonatkozó becsmérlő, lekicsinylő megjegyzés, sugalmazás, tájékoztatás vagy magatartás, vagy más Tag szolgáltatásainak alkalmatlanságára utaló alaptalan állítás.
 • A megbízókat a szolgáltatás igénybevétele érdekében bármilyen módon megtéveszti. Ilyen cselekménynek minősül különösen megtévesztésre alkalmas hiányos tájékoztatás (például jogszabályi előírás miatti teljesíthetetlen szolgáltatás ajánlása).
 • Tagot alaptalanul etikai vétség elkövetésével vádol.
 • A vám- és az állami adóhatóság jó hírnevét valótlan tény állításával, vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével vagy bármilyen egyéb módon történő megsértése, illetve veszélyeztetése.
 • Tevékenysége során vám- vagy állami adóhatósági alkalmazottat, tisztviselőt megvesztegeti, vagy erre mást felbujt, jogosulatlan előny megszerzése érdekében maga vagy Megbízója javára.
 • Más Tagtól, vagy a vám- és állami adóhatóságtól tisztességtelen módon munkaerőt csábit el. Ilyen cselekmény különösen a munkahely változtatás sugalmazása, arra való rábírás, ha a munkavállalót a munkaszerződése megszegésére bírja rá, a munkavállaló átcsábítását üzleti titok megszerzése motiválja, vagy az alkalmazásra egy szervezeti egység, részleg vonatkozásában kerül sor, illetve ha az kirívó jövedelemnövekedéssel jár.
 • A vám- vagy az állami adóhatóságtól a hatósági jogviszonnyal kapcsolatos ok miatt elbocsátott személy két éven belül szakfeladat elvégzésére alkalmaz. Hatósági jogviszonnyal kapcsolatos ok különösen a megvesztegetés, az okirat-hamisítás, valamint a hatósági feladat végzése körében elkövetett szabálysértés, vagy bűncselekmény.

IV. Fejezet

ETIKAI VIZSGÁLAT, SZANKCIÓK

 1. Bármely Tag, a Tag megbízója, vagy a vám- illetve az állami adóhatóság képviselője tehet bejelentést az Elnökségnek etikai vétség elkövetésének gyanúja miatt.
 2. Az Etikai Bizottság a bejelentést kivizsgálja, amelyet a bejelentés érkezésétől számított 30 napon belül meg kell kezdeni és további 30 napon belül be kell fejezni. Az Etikai Bizottság elnöke a vizsgálat alapján összefoglalót készít, amelyben javaslatot tesz a bejelentés kezelésére, részletesen bemutatja a bejelentés szerinti cselekményt, annak minősítésére javaslatot tesz, valamint feltárja az enyhítő vagy súlyosító körülményeket. Az Elnökség soron következő ülésén, amennyiben maga is egyetért a bejelentésben foglaltak etikai vétség minősítésével, a következő szankciókat alkalmazhatja az etikai vétséget elkövető Taggal szemben:
  1. Figyelmeztetés.
  2. Két havi tagdíjnak megfelelő összeg befizetésére kötelezés (külön tagdíj).
  3. a Tagsági jogviszony felfüggesztése meghatározott időre, legfeljebb egy évre, ide nem értve a tagdíjfizetési kötelezettséget,
  4. a Szövetségből kizárás.

Belátása szerint felhívhatja a sérelmet szenvedett fél írásbeli megkövetésére.

 1. Az  Elnökség által elmarasztalt Tag az Elnökség döntése ellen a soron következő Közgyűléstől jogorvoslatot kérhet, kérelmét az Elnökségnek adja át. A jogorvoslati kérelmet az Elnökség a Közgyűlés napirendjére felveszi. A Közgyűlés döntése lehet az Elnökség által szankció eltörlése, enyhítése, vagy jóváhagyása.
 2. Amennyiben az elmarasztalt Tag jogorvoslati kérelmet nyújt be, az Elnökség által megállapított szankció a Közgyűlés döntéséig nem lép hatályba. Ez idő alatt az elmarasztalt esetleges választott tisztségét nem gyakorolhatja.
 3. Az Elnökség, valamint a Közgyűlés döntését a Tagokkal az egyébként szokásos módon közölni kell.
 4. Amennyiben a bejelentés alaptalannak bizonyul, a bejelentővel szemben, ha egyébként Kódexünk hatálya alá tartozik, azonos eljárást kell lefolytatni.
 5. Az Etikai Bizottság három főből álló állandó bizottság. Elnöke az Elnökség által felkért elnökségi tag, egy főt a Felügyelő Bizottság, további egy főt a Szövetség Elnöke jelöl. Az Etikai Bizottságot az Elnökség az alakuló ülésén választja meg, a jelölések alapján.
 6. Amennyiben az Etikai Bizottság valamely tagja a bejelentés által érintett – összeférhetetlenség -, úgy az adott ügy kivizsgálásában nem vehet részt, helyette – nem állandó tagként – az Elnökség kér fel egy személyt a Tagság képviselőiből a vizsgálatban való részvételre.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Etikai kódexben foglaltaknak minden Tag aláveti magát, az Etikai kódex azonban nem helyettesíti a Szövetség Tagságára vonatkozó szakmai jogszabályokban foglalt előírásokat, korlátozásokat, vagy tilalmakat.
 2. Ezen Etikai kódexet a Szövetség 2010. május 4-én megtartott Közgyűlése elfogadta.
 3. Ezen Etikai kódex az elfogadását követő napon lép hatályba, az Elnökség a Tagságot az egyébként szokásos módon tájékoztatja az elfogadott Etikai kódexről, valamint az internetes honlapján közzéteszi.